Vođenje projekata

Vođenje projekata

Poslovi Vođenja projekata (Project managment-a) tijekom pripreme i realizacije projekta sastoje se od sljedećih obveza Izvršitelja u svim fazama:

 • Pružiti usluge financijskog, pravnog i tehničkog savjetovanja po zahtjevu Naručitelja vezano uz izradu: Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta, tendera, postupka građenja, troškova građenja, primopredaje građevine, uporabom i uklanjanjem građevine.

 • Financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s projektiranjem i gradnjom te praćenje provođenja tog plana.

 • Savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova za Projektanta, Revidenta, Nadzornog inženjera, Izvođača, ovlaštenog Inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s projektiranjem i gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama.

 • Povezivanje i usklađivanje rada Projektanta, Revidenta, Nadzornog inženjera, Izvođača, ovlaštenog Inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u projektiranju i gradnji te nadzoru nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa Naručitelja.

 • Imenovati Voditelja projekta odgovornog za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova koji ujedno koordinira sve sudionike na projektu.

 • Osigurati stalno prisustvo Voditelja projekta od početka realizacije projekta pa sve do završetka projekta.

 • Imenovati suradnike Voditelja projekta po strukama.

 • Pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta te Projekta uklanjanja građevine.

 • Pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata.

 • Planiranje i praćenje dinamike realizacije projekta.

 • Ekonomska obrada podataka o Vođenju projekta.

 • Analiza i kontrola Glavnog i Izvedbenog projekta i troškovnika, te pravovremeno davanje primjedbi i eventualnih dopuna Glavnog i Izvedbenog projekta.

 • Suradnja s Naručiteljem pri formiranju tender dokumentacije.

 • Suradnja s Naručiteljem kod formiranja liste mogućih Ponuditelja.

 • Raspis tendera zajedno s Naručiteljem.

 • Analiza prispjelih ponuda s usporednim tablicama za utvrđivanje najpovoljnijeg Ponuditelja.

 • Predlaganje najpovoljnijeg Ponuditelja Naručitelju za potpisivanje Ugovora o građenju.

 • Izrada prijedloga Ugovora o građenju sa općim i posebnim uvjetima Ugovora o građenju.

 • Pravna pomoć Naručitelju pri ugovaranju i eventualnim Sudskim postupcima.

 • Suradnja s javno pravnim tijelima.

 • Praćenje tijeka postupka ishođenja Lokacijske, Građevinske i Uporabne dozvole.

 • Svakodnevna koordinacija svih sudionika na provedbi projekta uključivo i koordinaciju sa okruženjem (susjedi, institucije itd.).

 • Analiza rizika očekivanih troškova i planiranog vremena provedbe projekta.

 • Revizija planova provedbe projekta.

 • Tjedno i mjesečno izvještavanje o stanju projekta.

 • Organizacija tjednog operativnog sastanka svih odgovornih osoba svih sudionika uključenih u projekt sa pisanjem zapisnika.

 • Provjera izvedbenih planova Izvođača radova prema zahtjevima projekta.

 • Sastavljanje, nadzor i nadopuna plana plaćanja unutar 14 dana od dana potpisa Ugovora o građenju.

 • Briga o postupcima i provedbi kontrole kvalitete.

 • Briga o osiguranju dokaza, atesta, pribavljanje mišljenja i provedbi ispitivanja za izvanredno dokazivanje kvalitete ugrađenih elemenata i materijala, te izvedenih radova.

 • Izrada odgovarajućih izvješća za Naručitelja o stanju radova u svezi s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova u okviru tjednih izvješća.

 • Sastavljanje liste garantnih rokova.

 • Nadzor uklanjanja skrivenih nedostataka.

 • Priprema prijedloga za raskid Ugovora o građenju ukoliko su se za to stekli uvjeti krivnjom Izvođača.

 • Utvrđivanje prijedloga i izrada planova provedbe projekta za fazu izgradnje i fazu korištenja.

 • Sastavljanje uputa o čuvanju i održavanju izgrađenog objekta odnosno postrojenja.

 • Stručna podrška pri žalbenom, tužbenom ili sličnom postupku.

 • Prikupljanje privremenih mjesečnih situacija Izvođača i kontrola istih prije predaje Naručitelju na naplatu.

 • Provjera sve projektne i ostale dokumentacije: nacrta i proračuna s obzirom na usklađenost i točnost te kod utvrđenih nedostataka i/ili nesuglasica prije izvođenja radova pismeno o tome obavijestiti Naručitelja, kako bi pravovremeno pribavio potrebno pojašnjenje.

 • Pridržavati se tehničke dokumentacije na temelju koje je izdana Građevinska dozvola i Izvedbene dokumentacije.

 • Pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je Naručitelj dužan obavljati tijekom projektiranja i građenja građevine.

 • Omogućiti Naručitelju uvid u sve radove koji su predmetom Ugovora o građenju.

 • Postupati u skladu s pismenim uputama Naručitelja.

Pratite nas na društvenim mrežama