Tehničko savjetovanje - Konzalting

Tehničko savjetovanje Naručitelja – konzalting

Stalno tehničko savjetovanje Naručitelja – konzalting tijekom realizacije investicije i njegova stalna tehnička podrška.

Ovisno o nivou angažmana obavljamo slijedeće aktivnosti:

Pregled i kontrola troškovnika, sudjelovanje u formiranju tenderske dokumentacije.

 • Uvid u projektnu dokumentaciju.

 • Pregled izrađenih troškovnika.

 • Analiza modela ugovaranja radova te prilagodba specifičnostima zadane investicije.

 • Priprema (u suradnji s projektantima) konačne verzije tenderske dokumentacije za raspisivanje nadmetanja za odabir Izvođača.

 • Analiza i obrada dostavljenih ponuda, svođenje pojedinih elemenata ponude na iste nazivnike, odnosno na usporedive parametre.

 • Stručna pomoć Naručitelju kod odabira glavnog Izvođača.

 • Nakon odabira Izvođača definiranje pojedinih detalja sukladno njegovim tehnološkim mogućnostima i osposobljenosti te priprema konačnog ugovornog troškovnika.

 • Analiza i dorada dinamičkog plana kojeg je ponudio Izvođač, sukladno specifičnim zahtjevima Naručitelja (rokovi, obveze Naručitelja itd.).

 • Priprema stručnog dijela ugovorne dokumentacije prema odabranom modelu ugovaranja te usuglašavanje s pravnom službom Naručitelja uvažavajući ciljeve odabranog modela ugovaranja.

 • Izrada analiza i financijskih projekcija investicije.

Poslovi Tehničkog savjetovanja Naručitelja – konzaltinga tijekom realizacije izgradnje građevine:

 • Analiza dopunskih ponuda u toku izvođenja radova na građevini: ponuda za naknadne, nepredviđene i dodatne radove, ponuda za izmjene u izgradnji, te predlaganje Naručitelju prihvaćanje/neprihvaćanje istih.

 • Stalno stručno savjetovanje Naručitelja tijekom procesa gradnje, kod odabira izvedbe pojedinih detalja Izvedbenih projekata, posebice kod izvedbe zaštite građevne jame, utvrđivanju pozicija postojećih instalacija na parceli i dr. (pomoć Projektantu i Naručitelju u odabiru najpovoljnijih tehničkih rješenja).

 • Predlaganje racionalnijih rješenja.

 • Aktivnosti vezane uz proces gradnje – sudjelovanje u osiguranju komunalnih priključaka, organiziranju geodetskih snimanja i upisa izvedenog stanja građevine u katastar i zemljišne knjige, (poslove obavlja ovlašteni inženjer geodezije) organiziranje izrade etažnog elaborata, te sve druge završne aktivnosti na projektu izgradnje građevine.

 • Tehničko savjetovanje Naručitelja po pitanju radova što uključuje i sve vrste instalacija (električnih, vodovodnih, kanalizacijskih, strojarskih itd.), pitanju statike, te po ostalim pitanjima.

 • Kontakt s nadležnim gradskim komunalnim službama kod izvedbe priključaka građevine na komunalnu infrastrukturu.

 • Izrada raznih financijskih analiza – praćenje utroška sredstava tijekom realizacije kompletne investicije.

 • Eventualno zastupanje Naručitelja prema nadležnim institucijama vezano za poslove na izgradnji građevine.

 • Savjetovanje Naručitelja za možebitna pitanja s područja sigurnosti na gradilištu, radnih uvjeta i propisa, pravnih pitanja i slično.

Pratite nas na društvenim mrežama